شرایط ضمانت

 1  1. درهم ریختگی رنگ پارچه

 2- 2. باز شدن دوخت

 3. 3. جمع شدن الیاف