محتوا

شستشو با ماشین و دست تا دمای 40 درجه بلا مانع است.

کالا بعد از شست باید خشک شویی شود.

از مواد سفید کننده استفاده نشود.

از اتو با حرارت متوسط استفاده شود.

از شستشو با شوینده های آنزیم دار جدا خودداری کنید.

تمام کالا به صورت یکپارچه شسته شود و از شستن قسمتی از کالا جدا خودداری کنید.

از قرار دادن در معرض نور مستقیم آفتاب خودداری کنید.