شرایط مرجوع کالا

شرایط مرجوع کالا

در این شرکت مرجوع کالا تا 48 ساعت امکان پذیر می باشد با توجه به اینکه از کل مبلغ پرداختی مشتری مبلغ 30 هزار تومان برای هزینه باطل کردن فاکتور و ایاب و ذهاب کسر می شود.