محتوا

شرایط پرداخت هزینه اجناس به دو صورت می باشد:

1. نقدی
2. اقساطی : که بصورت پیش پرداخت و بقیه بصورت اقساط 1 الی 6 ماهه می باشد       
 3
.با کم شدن هر قسط مبلغ 10 هزار تومان تخفیف داده می شود.