شرایط پرداخت

شرایط پرداخت هزینه اجناس به دو صورت می باشد:

1.نقدی
2. اقساطی : که بصورت پیش پرداخت و بقیه بصورت اقساط 1 الی 6 ماهه می باشد.
3.با کم شدن هر قسط مبلغ 10 هزار تومان تخفیف داده می شود.