فرم استخدام

اطلاعات شخصی
نام ونام خانوادگی:  
نام پدر:  
شماره شناسنامه:  
تاریخ تولد:  
کد ملی:  
محل صدور شناسنامه:  
محل تولد:  
دین/ مذهب  
وضعیت تاهل:
سلامت وضعیت روحی وجسمانی:
در صورت خیر آنرا توضیح دهید:  
خدمت نظام وظیفه:  
در صورت معاف از خدمت علت آنرا توضیح دهید:  
سوابق تحصیلی و آموزشی:
رشته تحصیلی به ترتیب از آخرین مدرک:  
معدل کل:  
تاریخ شروع: //
تاریخ پایان: //
نام موسسه آموزشی:  
شهر:  
کشور:  
تجربیات شخصی:
نام سازمان یا شرکت  
سمت/شغل:  
مدت سابقه:  
تاریخ شروغ: //
تاریخ پایان: //
آخرین حقوق و مزایا:  
علت ترک کار:  

آیا قبلا در این شرکت اشتغال داشته اید؟

علت قطع رابطه کاری را ذکر کنید:  
اگر تمایل به حضور در کادر داخل را دارید این قسمت را تکمیل کنید:
آشنایی به زبانهای خارجی
انگلیسی


ترکی/ اتانبولی


آشنایی با کامپیوتر:

سایر:  
شغل مورد درخواست:تاریخی که میتوانید مشغول به کار شوید: //
آیا دارای سابقه حق بیمه هستید؟
(در صورت پاسخ مثبت چند سال؟ و شماره بیمه؟)
 
آیا به بیماری خاصی مبتلا هستید؟
(در صورت پاسخ مثبت، توضیح دقیق را ارائه دهید)
 
آیا سابقه محکومیت سیاسی یا کیفری دارید؟
دو نفر از کسانی که شما را به خوبی میشناسند و تر جیحا نسبت فامیلی با شما نداشته باشند را ذکر فرمایید:
نام و نام خانوادگی  
نسبت:  
شغل:  
نشانی و محل کار:  
تلفن:  
در صورت انتقال یا ماموریت حاضر به رفتن به شهرستانها و شعبات دیگر هستید؟
اکنون مشغول به کار هستید؟
حقوق مورد انتظار:

افراد تحت تکفل:
نام و نام خانوادگی:  
جنسیت  
نسبت:  
تاریخ تولد:  
میزان تحصیلات:  
شغل:  
(تکمیل نمودن این قسمت الزامیست)
محل سکونت:

آدرس محل سکونت:  
تلفن:  
بدینوسیله صحت کلیه اطلاعات مندرج در این فرم را تایید و گواهی می نمایم.
(ضمانت حسن انجام کار برای کلیه کارمندان قسمت های مختلف متفاوت
 می باشد که مبلغ آن بسته به شرایط شرکت میباشد).
توجه: تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شرکت ایجاد نمی نماید.