فرم اخذ نمایندگی

تاریخ: //
نام:  
نام خانوادگی:  
نام پدر:  
Email:  
میزان تحصیلات:  
همراه:  
شناره محل کار:  
سابقه قبلی:  
نوع فعالیت:  
نام تولید کننده قبلی که از آن خرید داشته اید:  
منطقه مورد نظر برای دریافت نمایندگی:  
نشانی دقیق محل:  
استان:  
شهر:  
کشور  
کد پستی:  
متراژ عرصه:  
تعداد پرسنل شاغل در محل کار:  
میزان سرمایه گذاری:  
تضمین میزان فروش در ماه:  
کپی صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی:  
عکس شخصی:  
کپی سند مالکیت یا اجاره نامه:  
کپی آگهی تاسیس/ جواز کسب  
کروکی محل:  
عکس از محل:  
توضیحات: